The Imagick class
PHP Manual

Imagick::labelImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::labelImageAdds a label to an image

Описание

bool Imagick::labelImage ( string $label )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Adds a label to an image.

Параметри

label

The label to add

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual