The Imagick class
PHP Manual

Imagick::profileImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::profileImageAdds or removes a profile from an image

Описание

bool Imagick::profileImage ( string $name , string $profile )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Adds or removes a ICC, IPTC, or generic profile from an image. If the profile is NULL, it is removed from the image otherwise added. Use a name of '*' and a profile of NULL to remove all profiles from the image.

Параметри

name

profile

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual