The Imagick class
PHP Manual

Imagick::queryFonts

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::queryFontsReturns the configured fonts

Описание

array Imagick::queryFonts ([ string $pattern= "*" ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns formats supported by Imagick.

Параметри

pattern

The query pattern

Връщани стойности

Returns an array containing the configured fonts, throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual