The Imagick class
PHP Manual

Imagick::queryFormats

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::queryFormatsReturns formats supported by Imagick

Описание

array Imagick::queryFormats ([ string $pattern= "*" ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns formats supported by Imagick.

Параметри

pattern

Връщани стойности

Returns an array containing the formats supported by Imagick, throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual