The Imagick class
PHP Manual

Imagick::randomThresholdImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::randomThresholdImageCreates a high-contrast, two-color image

Описание

bool Imagick::randomThresholdImage ( float $low , float $high [, int $channel= Imagick::CHANNEL_ALL ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Changes the value of individual pixels based on the intensity of each pixel compared to threshold. The result is a high-contrast, two color image.

Параметри

low

high

channel

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual