The Imagick class
PHP Manual

Imagick::readImageFile

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::readImageFileReads image from open filehandle

Описание

bool Imagick::readImageFile ( resource $filehandle [, string $fileName ] )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Reads image from open filehandle

Параметри

filehandle

fileName

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual