The Imagick class
PHP Manual

Imagick::resampleImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::resampleImageResample image to desired resolution

Описание

bool Imagick::resampleImage ( float $x_resolution , float $y_resolution , int $filter , float $blur )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Resample image to desired resolution.

Параметри

x_resolution

y_resolution

filter

blur

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual