The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setCompression

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setCompressionSets the object's default compression type

Описание

bool Imagick::setCompression ( int $compression )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the object's default compression type

Параметри

compression

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual