The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setCompressionQuality

(PECL imagick 0.9.10-0.9.9)

Imagick::setCompressionQualitySets the object's default compression quality

Описание

bool Imagick::setCompressionQuality ( int $quality )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the object's default compression quality.

Параметри

quality

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual