The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setFilenameSets the filename before you read or write the image

Описание

bool Imagick::setFilename ( string $filename )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the filename before you read or write an image file.

Параметри

filename

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual