The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setFirstIterator

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setFirstIteratorSets the Imagick iterator to the first image

Описание

bool Imagick::setFirstIterator ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the Imagick iterator to the first image.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual