The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setFormat

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setFormatSets the format of the Imagick object

Описание

bool Imagick::setFormat ( string $format )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the format of the Imagick object.

Параметри

format

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual