The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageBias

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageBiasSets the image bias for any method that convolves an image

Описание

bool Imagick::setImageBias ( float $bias )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image bias for any method that convolves an image (e.g. Imagick::ConvolveImage()).

Параметри

bias

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual