The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageChannelDepth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageChannelDepthSets the depth of a particular image channel

Описание

bool Imagick::setImageChannelDepth ( int $channel , int $depth )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the depth of a particular image channel.

Параметри

channel

depth

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual