The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageColormapColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageColormapColorSets the color of the specified colormap index

Описание

bool Imagick::setImageColormapColor ( int $index , ImagickPixel $color )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the color of the specified colormap index.

Параметри

index

color

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual