The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageColorspace

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageColorspaceSets the image colorspace

Описание

bool Imagick::setImageColorspace ( int $colorspace )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image colorspace.

Параметри

colorspace

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual