The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageCompose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageComposeSets the image composite operator

Описание

bool Imagick::setImageCompose ( int $compose )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image composite operator, useful for specifying how to composite the image thumbnail when using the Imagick::montageImage() method.

Параметри

compose

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual