The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageCompression

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageCompressionSets the image compression

Описание

bool Imagick::setImageCompression ( int $compression )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image compression.

Параметри

compression

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual