The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageDelay

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageDelaySets the image delay

Описание

bool Imagick::setImageDelay ( int $delay )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image delay.

Параметри

delay

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual