The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageRedPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRedPrimarySets the image chromaticity red primary point

Описание

bool Imagick::setImageRedPrimary ( float $x , float $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image chromaticity red primary point.

Параметри

x

y

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual