The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRenderingIntentSets the image rendering intent

Описание

bool Imagick::setImageRenderingIntent ( int $rendering_intent )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image rendering intent.

Параметри

rendering_intent

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual