The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageSceneSets the image scene

Описание

bool Imagick::setImageScene ( int $scene )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image scene.

Параметри

scene

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual