The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setInterlaceScheme

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setInterlaceSchemeSets the image compression

Описание

bool Imagick::setInterlaceScheme ( int $interlace_scheme )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image compression.

Параметри

interlace_scheme

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual