The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setOption

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setOptionSet an option

Описание

bool Imagick::setOption ( string $key , string $value )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Associates one or options with the wand.

Параметри

key

value

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual