The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setPage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setPageSets the page geometry of the Imagick object

Описание

bool Imagick::setPage ( int $width , int $height , int $x , int $y )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the page geometry of the Imagick object.

Параметри

width

height

x

y

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual