The Imagick class
PHP Manual

Imagick::setResolution

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setResolutionSets the image resolution

Описание

bool Imagick::setResolution ( float $x_resolution , float $y_resolution )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the image resolution.

Параметри

x_resolution

y_resolution

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual