The Imagick class
PHP Manual

Imagick::transverseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::transverseImageCreates a horizontal mirror image

Описание

bool Imagick::transverseImage ( void )

Creates a horizontal mirror image by reflecting the pixels around the central y-axis while rotating them 270-degrees. Този метод съществува ако Imagick е била компилирана за версия 6.2.9 на ImageMagick или по-нова.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Вж. също


The Imagick class
PHP Manual