The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::ellipse

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::ellipseDraws an ellipse on the image

Описание

bool ImagickDraw::ellipse ( float $ox , float $oy , float $rx , float $ry , float $start , float $end )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Draws an ellipse on the image.

Параметри

ox

oy

rx

ry

start

end

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual