The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipRuleReturns the current polygon fill rule

Описание

int ImagickDraw::getClipRule ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the current polygon fill rule to be used by the clipping path.

Връщани стойности

Returns one of the FILLRULE_ constants.


The ImagickDraw class
PHP Manual