The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::getStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getStrokeColorReturns the color used for stroking object outlines

Описание

ImagickPixel ImagickDraw::getStrokeColor ( ImagickPixel $stroke_color )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the color used for stroking object outlines.

Параметри

stroke_color

Връщани стойности

Returns an ImagickPixel object which describes the color.


The ImagickDraw class
PHP Manual