The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::popDefs

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popDefsTerminates a definition list

Описание

bool ImagickDraw::popDefs ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Terminates a definition list.

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual