The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setFillAlpha

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFillAlphaSets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture

Описание

bool ImagickDraw::setFillAlpha ( float $opacity )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the opacity to use when drawing using the fill color or fill texture. Fully opaque is 1.0.

Параметри

opacity

fill alpha

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual