The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setGravity

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setGravitySets the text placement gravity

Описание

bool ImagickDraw::setGravity ( int $gravity )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the text placement gravity to use when annotating with text.

Параметри

gravity

GRAVITY_ constant

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual