The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setStrokeAlpha

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeAlphaSpecifies the opacity of stroked object outlines

Описание

bool ImagickDraw::setStrokeAlpha ( float $opacity )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Specifies the opacity of stroked object outlines.

Параметри

opacity

opacity

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual