The ImagickDraw class
PHP Manual

ImagickDraw::setTextAlignment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setTextAlignmentSpecifies a text alignment

Описание

bool ImagickDraw::setTextAlignment ( int $alignment )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Specifies a text alignment to be applied when annotating with text.

Параметри

alignment

ALIGN_ constant

Връщани стойности

Няма връщана стойност.


The ImagickDraw class
PHP Manual