The ImagickPixel class
PHP Manual

ImagickPixel::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::destroyDeallocates resources associated with this object

Описание

bool ImagickPixel::destroy ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Deallocates any resources used by the ImagickPixel object, and unsets any associated color. The object should not be used after the destroy function has been called.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickPixel class
PHP Manual