The ImagickPixel class
PHP Manual

ImagickPixel::getColorAsString

(PECL imagick 2.1.0)

ImagickPixel::getColorAsStringReturns the color as a string

Описание

string ImagickPixel::getColorAsString ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the color of the ImagickPixel object as a string.

Параметри

Връщани стойности

Returns the color of the ImagickPixel object as a string.


The ImagickPixel class
PHP Manual