The ImagickPixel class
PHP Manual

ImagickPixel::setColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::setColorSets the color

Описание

bool ImagickPixel::setColor ( string $color )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the color described by the ImagickPixel object, with a string (e.g. "blue", "#0000ff", "rgb(0,0,255)", "cmyk(100,100,100,10)", etc.).

Параметри

color

The color definition to use in order to initialise the ImagickPixel object.

Връщани стойности

Returns TRUE if the specified color was set, FALSE otherwise.


The ImagickPixel class
PHP Manual