The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::destroyDeallocates resources associated with a PixelIterator

Описание

bool ImagickPixelIterator::destroy ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Deallocates resources associated with a PixelIterator.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual