The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::getIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getIteratorRowReturns the current pixel iterator row

Описание

int ImagickPixelIterator::getIteratorRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the current pixel iterator row.

Връщани стойности

Returns the integer offset of the row, throwing ImagickPixelIteratorException on error.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual