The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRowReturns the next row of the pixel iterator

Описание

array ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the next row as an array of pixel wands from the pixel iterator.

Връщани стойности

Returns ana row as an array of ImagickPixel objects, throwing ImagickPixelIteratorException on error.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual