The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRowReturns the previous row

Описание

array ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the previous row as an array of pixel wands from the pixel iterator.

Връщани стойности

Returns the previous row as an array of ImagickPixelWand objects from the ImagickPixelIterator, throwing ImagickPixelIteratorException on error.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual