The ImagickPixelIterator class
PHP Manual

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRowSets the pixel iterator to the first pixel row

Описание

bool ImagickPixelIterator::setIteratorFirstRow ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Sets the pixel iterator to the first pixel row.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The ImagickPixelIterator class
PHP Manual