Функции за низове
PHP Manual

implode

(PHP 4, PHP 5)

implodeСвързва елементи на масив с низ

Описание

string implode ( string $glue , array $pieces )
string implode ( array $pieces )

Свързва елементи на масив последством слепващ низ.

Забележка: Функцията implode() от исторически съображения може да приема параметрите си в произволен ред. За съвместимост с explode() обаче, може да е по-малко объркващо да се използва реда указан в документацията.

Параметри

glue

Стойността му по подразбиране е празен низ. Това не е препоръчителната употреба на implode(). Препоръчваме винаги да се използват и двата, за съвместимост с по-стари версии.

pieces

Масивът от низове, който ще се свързва.

Връщани стойности

Връща низ съдържащ низово представяне на всички елементи на масива в реда, в който са дефинирани със слепващ низ между елементите.

Дневник на промените

Версия Описание
4.3.0 Параметърът glue е незадължителен.

Примери

Example #1 Пример за implode()

<?php

$array 
= array('lastname''email''phone');
$comma_separated implode(","$array);

echo 
$comma_separated// lastname,email,phone

?>

Бележки

Забележка: Тази функция е двоично сигурна (binary-safe).

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual