Функции за работа с файловата система
PHP Manual

is_writable

(PHP 4, PHP 5)

is_writableКазва дали файлът е записваем

Описание

bool is_writable ( string $filename )

Връща TRUE ако filename съществува и може да се записва в него. Параметърът filename може да бъде и директория, като по този начин се проверява дали може да се записва в директорията.

Имайте предвид, че е вероятно PHP да достъпва файла като потребителския идентификатор (user id), под който върви уеб сървърът (често "nobody"). Ограниченията на защитен режим (safe mode) не се взимат предвид.

Параметри

filename

Името на файла, който ще бъде проверен.

Връщани стойности

Връща TRUE ако filename съшествува и може да се записва в него.

Примери

Example #1 is_writable() пример

<?php
$filename 
'test.txt';
if (
is_writable($filename)) {
    echo 
'Във файла може да се записва';
} else {
    echo 
'Във файла НЕ може да се записва';
}
?>

Бележки

Забележка: Резултатите от тази функция са кеширани. Виж clearstatcache() за повече подробности.

Съвет

От PHP 5.0.0 тази функция може също да бъде използвана с някои URL опаковачи (wrappers). Виж List of Supported Protocols/Wrappers за списък с опаковачите, които поддържат stat() семейството от функции.

Вж. също


Функции за работа с файловата система
PHP Manual