Multibyte String Функции
PHP Manual

mb_internal_encoding

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

mb_internal_encodingSet/Get internal character encoding

Описание

mixed mb_internal_encoding ([ string $encoding= mb_internal_encoding() ] )

Set/Get the internal character encoding

Параметри

encoding

encoding is the character encoding name used for the HTTP input character encoding conversion, HTTP output character encoding conversion, and the default character encoding for string functions defined by the mbstring module.

Връщани стойности

If encoding is set, then Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех. If encoding is omitted, then the current character encoding name is returned.

Примери

Example #1 mb_internal_encoding() example

<?php
/* Set internal character encoding to UTF-8 */
mb_internal_encoding("UTF-8");

/* Display current internal character encoding */
echo mb_internal_encoding();
?>

Бележки

Забележка: За знакова кодировка на тази функция ще се използва или вътрешното кодиране, или знаковата кодировка, специфицирана от mb_regex_encoding().

Вж. също


Multibyte String Функции
PHP Manual