mSQL Функции
PHP Manual

msql_field_len

(PHP 4, PHP 5)

msql_field_lenGet field length

Описание

int msql_field_len ( resource $result , int $field_offset )

msql_field_len() returns the length of the specified field.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който се обработва. Този резултат е от извикването на msql_query().

field_offset

Числовото отместване на полето. Отместването field_offset започва от 1.

Връщани стойности

Returns the length of the specified field or FALSE on error.


mSQL Функции
PHP Manual