mSQL Функции
PHP Manual

msql_field_name

(PHP 4, PHP 5)

msql_field_nameGet the name of the specified field in a result

Описание

string msql_field_name ( resource $result , int $field_offset )

msql_field_name() gets the name of the specified field index.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който се обработва. Този резултат е от извикването на msql_query().

field_offset

Числовото отместване на полето. Отместването field_offset започва от 1.

Връщани стойности

The name of the field or FALSE on failure.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual