mSQL Функции
PHP Manual

msql_field_table

(PHP 4, PHP 5)

msql_field_tableGet table name for field

Описание

int msql_field_table ( resource $result , int $field_offset )

Returns the name of the table that the specified field is in.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който се обработва. Този резултат е от извикването на msql_query().

field_offset

Числовото отместване на полето. Отместването field_offset започва от 1.

Връщани стойности

The name of the table on success, or FALSE on failure.


mSQL Функции
PHP Manual