mSQL Функции
PHP Manual

msql_num_fields

(PHP 4, PHP 5)

msql_num_fieldsGet number of fields in result

Описание

int msql_num_fields ( resource $result )

msql_num_fields() returns the number of fields in a result set.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който се обработва. Този резултат е от извикването на msql_query().

Връщани стойности

Returns the number of fields in the result set.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual